Chemie (dvouoborová)

Charakteristika studijního oboru

Chemie je úzce propojena s dalšími přírodními vědami (fyzika, biologie, matematika) v jejichž bezprostředním sepětí se synergeticky zvyšuje možnost exaktního a komplexního pohledu na děje v celé neživé i živé přírodě. Bakalářský studijní obor Chemie (dvouoborové) je koncipován jako součást víceoborového studia a je kombinovatelný s obdobně konstruovanými obory jak na Přírodovědecké fakultě (biologie, fyzika, geografie, matematika, informatika), tak na ostatních fakultách Ostravské univerzity. Je zaměřen na výchovu absolventů, kteří budou obeznámeni se všemi fundamentálními chemickými disciplínami a to jak v teoretické, tak praktické, dovednostní úrovni. Absolventi tohoto oboru, na základě vlastních preferencí a vyhraněných zájmů, se pak budou moci hlouběji specializovat studiem některého oboru z navazujících magisterských programů.

Vlastní náplň studijního oboru (zcela kompatibilní s nabídkou obdobného bakalářského oboru na jiných univerzitách) přitom skýtá možnost ucházet se o pokračování studia v navazujícím magisterském stupni na jiných univerzitách. Ve standardní tříleté době projde student dvojí úrovní přednáškových kurzů všech základních chemických disciplín, doprovázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Podle své úvahy a budoucího zaměření doplní potřebný počet absolvovaných kurzů o další, volitelné předměty.

Úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru je podmíněno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a prokázáním odborných znalostí při závěrečných státních bakalářských zkouškách, což také usnadní přechod absolventů na navazující dvouletý magisterský stupeň. Studijní plány bakalářských oborů pro víceoborová studia jsou koncipovány tak, aby umožňovaly tři různé výstupy:

1. Vzdělávací zaměření: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, které jsou předstupněm studia dvou aprobačních předmětů v rámci navazujícího studia učitelství pro základní, resp. pro střední školy.

2. Odborné zaměření: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, které jsou předstupněm studia v navazujících programech odborného zaměření.

3. Zaměření na přímý výstup do praxe: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů. Jeho solidní znalosti v oblasti práce s informacemi, dovednosti v rámci informačních a komunikačních technologií včetně prezentačních a odborné jazykové znalosti jsou předpokladem pro kvalitní uplatnění v praxi.

Profil absolventa a cíle studia

Cílem bakalářského studijního oboru Chemie (dvouoborové) je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled a orientují se ve všech základních chemických disciplínách (obecná chemie, fyzikální chemie, anorganická a organická chemie, biochemie a analytická chemie), a kteří jsou tak připraveni na studium užší chemické, resp. učitelské specializace v rámci navazujícího magisterského stupně jak na Ostravské univerzitě, tak na ostatních univerzitách v ČR. Absolvent má po úspěšném ukončení studia předpoklady i pro přímé uplatnění v praxi.

Seznam nabízených předmětů
Kód Katedra Název Kredity Rok Semestr Rozsah Zakončení
Povinné A
LABT2 KCH Laboratorní technika2 1 ZS 0+2+0 Zp
OBCH1 KCH Obecná chemie 14 1 ZS 2+0+0 Zk
PRAN4 KCH Preparativní anorganická chemie4 1 LS 0+4+0 Zp
ANOC1 KCH Anorganická chemie 14 1 LS 2+0+0 Zk
OBEC2 KCH Obecná chemie 24 1 LS 2+0+0 Zk
MFCH4 KCH Metody fyzikální chemie4 2 ZS 0+4+0 Zp
ANCH2 KCH Anorganická chemie 24 2 ZS 2+0+0 Zk
FCHE1 KCH Fyzikální chemie 14 2 ZS 2+0+0 Zk
LCACH KCH Laboratorní cvičení z analytické chemie2 2 LS 0+2+0 Zp
ZANCH KCH Základy analytické chemie2 2 LS 1+0+1 Zk
PROC4 KCH Preparativní organická chemie4 2 LS 0+4+0 Zp
FYCH2 KCH Fyzikální chemie 24 2 LS 2+0+0 Zk
ORGC1 KCH Organická chemie 14 2 LS 2+0+0 Zk
OBBC2 KCH Obhajoba bakalářské práce0 3 ZS/LS 0+0+0 Ozp
SBKZK KCH Část SZZ: Chemie0 3 ZS/LS 0+0+0 Szv
ZABIO KCH Základy biochemie2 3 ZS 1+0+1 Zk
LCBIO KCH Laboratorní cvičení z biochemie2 3 ZS 0+2+0 Zp
ANGC3 KCH Angličtina studovaného oboru 33 3 ZS 0+0+2 Zk
ORCH2 KCH Organická chemie 24 3 ZS 2+0+0 Zk
Povinně volitelné B
MACH1 KCH Matematika pro chemiky 14 1 ZS 1+0+2 Zp
CHVYP KCH Chemické výpočty4 1 ZS 0+0+2 Zp
SOBC1 KCH Seminář z obecné chemie 12 1 ZS 0+0+2 Zp
SZSCH KCH Stručné základy středoškolské chemie2 1 ZS 1+1+0 Zp
MACH2 KCH Matematika pro chemiky 24 1 LS 1+0+2 Zk
USOLI KCH Úvod do studia odborné literatury2 1 LS 1+0+1 Zp
SANC1 KCH Seminář z anorganické chemie 12 1 LS 0+0+2 Zp
SOBC2 KCH Seminář z obecné chemie 21 1 LS 0+0+1 Zp
ZPDAT KCH Základy zpracování experimentálních dat2 1 LS 1+0+1 Zp
ZAMEC KCH Základy měření v chemické laboratoři2 1 LS 2+0+0 Zk
SANC2 KCH Seminář z anorganické chemie 21 2 ZS 0+0+1 Zp
SFYC1 KCH Seminář z fyzikální chemie 12 2 ZS 0+0+2 Zp
VFCHE KCH Výpočty z fyzikální chemie2 2 ZS 0+0+2 Zp
KOVPR KCH Komunikace v praxi3 2 LS 2+0+0 Zp
SFYC2 KCH Seminář z fyzikální chemie 21 2 LS 0+0+1 Zp
SORC1 KCH Seminář z organické chemie 12 2 LS 0+0+2 Zp
PRUCH KCH Průmyslová chemie4 3 ZS 2+0+0 Zk
BLKPR KCH Bakalářský projekt4 3 ZS 0+4+0 Zp
SORC2 KCH Seminář z organické chemie 21 3 ZS 0+0+1 Zp
SPRCH KCH Seminář z průmyslové chemie1 3 ZS 0+0+1 Zp
BPRAC KCH Bakalářská práce5 3 LS 0+5+0 Zp
Volitelné C
NALAT KCH Návykové látky2 LS 1+0+1 Zp
VPCHV KCH Vybrané problémy v chemických výpočtech2 1 ZS 0+0+2 Zp
HISCH KCH Historie chemie3 1 ZS 1+0+1 Zp
ANGC1 UCJ Angličtina studovaného oboru 12 2 ZS 0+2+0 Zp
ANGC2 UCJ Angličtina studovaného oboru 22 2 LS 0+2+0 Zp