Chemie (jednooborová)

Charakteristika studia

Bakalářský studijní obor chemie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří budou obeznámeni se všemi fundamentálními chemickými disciplínami a to jak v teoretické, tak praktické dovednostní úrovni. Absolventi tohoto bakalářského oboru, na základě vlastních preferencí a vyhraněných zájmů, pak mohou buď přejít do praxe, nebo se hlouběji specializovat studiem některého z chemických oborů navazujících magisterských stupňů. Vlastní náplň studijního oboru (zcela kompatibilní s nabídkou obdobného bakalářského oboru na jiných univerzitách) přitom skýtá možnost pokračovat studiem navazujícího magisterského stupně na jiných univerzitách. Ve standardní tříleté době projde student dvojí úrovní přednáškových kurzů všech základních chemických disciplín, doprovázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Chemie (jednooborová) má široké teoretické vědomosti ze všech základních oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální chemie a biochemie), jejichž získání je provázáno zvládnutím dostatečných základů vysokoškolské matematiky a fyziky. Nadobytí teoretických znalostí bylo přitom paralelně provázáno s prohlubováním praktických zkušeností a dovedností v rámci povinných kurzů v chemických laboratořích. Propojení nabytých teoretických vědomostí s praktickými dovednostmi má absolvent možnost demonstrovat při řešení tématu bakalářské práce, na kterém pracuje pod individuálním vedením učitele z Katedry chemie (a jež vesměs souvisí s oblastí vědeckého bádání vedoucího práce). Za samozřejmost se přitom považuje práce s odbornou chemickou literaturou, vyhledávání požadovaných informací s využitím dostupných databází, a s tím souvisejícím prohloubením odborných jazykových znalostí.

Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie (jednooborová) jsou připraveni na další, specializované studium v navazujícím magisterském oboru příslušného zaměření podle představ daného absolventa na univerzitách v ČR i v zahraničí. V případě, že se student rozhodne nepokračovat v navazujícím magisterském studiu, má díky svým širokým znalostem z oblasti chemie (včetně obeznámení s moderní přístrojovou a technikou) dobrou šanci nalézt praktické uplatnění – přednostně v chemických laboratořích ze sféry základního a aplikovaného výzkumu, provozních laboratořích zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

Seznam nabízených předmětů
Kód Katedra Název Kredity Rok Semestr Rozsah Zakončení
Povinné A
MACH1 KCH Matematika pro chemiky 14 1 ZS 1+0+2 Zp
FYPY1 KFY Fyzika 12 1 ZS 2+0+0 Zk
LBTE4 KCH Laboratorní technika3 1 ZS 0+4+0 Zp
CHVYP KCH Chemické výpočty4 1 ZS 0+0+2 Zp
OBCH1 KCH Obecná chemie 14 1 ZS 2+0+0 Zk
PANC6 KCH Preparativní anorganická chemie4 1 LS 0+6+0 Zp
MACH2 KCH Matematika pro chemiky 24 1 LS 1+0+2 Zk
ANOC1 KCH Anorganická chemie 14 1 LS 2+0+0 Zk
OBEC2 KCH Obecná chemie 24 1 LS 2+0+0 Zk
FYPY2 KFY Fyzika 22 1 LS 2+0+0 Zk
TOXCH KCH Toxikologie4 2 ZS 2+0+0 Zk
ANCH2 KCH Anorganická chemie 24 2 ZS 2+0+0 Zk
MFYC6 KCH Metody fyzikální chemie4 2 ZS 0+6+0 Zp
PRUCH KCH Průmyslová chemie4 2 ZS 2+0+0 Zk
FCHE1 KCH Fyzikální chemie 14 2 ZS 2+0+0 Zk
VKOCH KCH Vědecká komunikace v chemii2 2 LS 1+0+1 Zp
POCH6 KCH Preparativní organická chemie4 2 LS 0+6+0 Zp
FYCH2 KCH Fyzikální chemie 24 2 LS 2+0+0 Zk
ORGC1 KCH Organická chemie 14 2 LS 2+0+0 Zk
ANACH KCH Analytická chemie4 2 LS 2+0+0 Zk
STPEL KCH Struktura pevných látek5 3 ZS 2+0+1 Zk
ANGC3 KCH Angličtina studovaného oboru 33 3 ZS 0+0+2 Zk
ORCH2 KCH Organická chemie 24 3 ZS 2+0+0 Zk
IMACH KCH Instrumentální metody v analytické chemii5 3 ZS 2+0+1 Zk
MACH4 KCH Metody analytické chemie3 3 ZS 0+4+0 Zp
BOCHE KCH Biochemie4 3 ZS 2+0+0 Zk
LCIA4 KCH Laboratorní cvičení z IMA3 3 LS 0+4+0 Zp
SZOBC KCH Část SZZ: Organická chemie a biochemie0 3 LS 0+0+0 Szv
SZOAC KCH Část SZZ: Obecná a anorganická chemie0 3 LS 0+0+0 Szv
OBBC1 KCH Obhajoba bakalářské práce0 3 LS 0+0+0 Ozp
CBCH4 KCH Cvičení z biochemie3 3 LS 0+4+0 Zp
BAKPR KCH Bakalářská práce10 3 LS 0+10+0 Zp
SZAFC KCH Část SZZ : Analytická a fyzikální chemie0 3 LS 0+0+0 Szv
Povinně volitelné B
VPCHV KCH Vybrané problémy v chemických výpočtech2 1 ZS 0+0+2 Zp
SOCKO KCH Sociální komunikace3 1 ZS 1+0+1 Zp
FYZS1 KFY Seminář z fyziky 11 1 ZS 0+0+1 Zp
UVMAX KFY Úvod do vyšší matematiky3 1 ZS 1+0+2 Zp
HISCH KCH Historie chemie3 1 ZS 1+0+1 Zp
SOBC1 KCH Seminář z obecné chemie 12 1 ZS 0+0+2 Zp
FYZS2 KFY Seminář z fyziky 21 1 LS 0+0+1 Zp
SANC1 KCH Seminář z anorganické chemie 12 1 LS 0+0+2 Zp
USOLI KCH Úvod do studia odborné literatury2 1 LS 1+0+1 Zp
UVMA3 KFY Úvod do vyšší matematiky 32 1 LS 1+0+1 Zp
SOBC2 KCH Seminář z obecné chemie 21 1 LS 0+0+1 Zp
UVMA2 KFY Úvod do vyšší matematiky 22 1 LS 1+0+1 Zk
KOVPR KCH Komunikace v praxi3 1 LS 2+0+0 Zp
ZPDAT KCH Základy zpracování experimentálních dat2 1 LS 1+0+1 Zp
ZAMEC KCH Základy měření v chemické laboratoři2 1 LS 2+0+0 Zk
CHUNS KCH Chemie v úpravě nerostných surovin2 2 ZS/LS 1+0+1 Zp
SANC2 KCH Seminář z anorganické chemie 21 2 ZS 0+0+1 Zp
SFYC1 KCH Seminář z fyzikální chemie 12 2 ZS 0+0+2 Zp
UVMA4 KFY Úvod do vyšší matematiky 42 2 ZS 1+0+1 Zp
IZNAM KCH Informační a znalostní management4 2 ZS 1+0+1 Zp
ANGC1 UCJ Angličtina studovaného oboru 12 2 ZS 0+2+0 Zp
VFCHE KCH Výpočty z fyzikální chemie2 2 ZS 0+0+2 Zp
SPRCH KCH Seminář z průmyslové chemie1 2 ZS 0+0+1 Zp
SFYC2 KCH Seminář z fyzikální chemie 21 2 LS 0+0+1 Zp
SORC1 KCH Seminář z organické chemie 12 2 LS 0+0+2 Zp
SANAC KCH Seminář z analytické chemie2 2 LS 0+0+2 Zp
ITECH KCH Informační a komunikační technologie v chemii2 2 LS 1+0+1 Zp
ANGC2 UCJ Angličtina studovaného oboru 22 2 LS 0+2+0 Zp
SEBAK KCH Seminář k bakalářské práci2 3 ZS 0+0+2 Zp
SORC2 KCH Seminář z organické chemie 21 3 ZS 0+0+1 Zp
SBICH KCH Seminář z biochemie2 3 ZS 0+0+2 Zp
BKLPR KCH Bakalářský projekt8 3 ZS 0+0+4 Zp
MAKCH KCH Makromolekulární chemie3 3 LS 2+0+0 Zk
BIORE KCH Biochemické regulace3 3 LS 1+0+1 Zk
Volitelné C
NALAT KCH Návykové látky2 LS 1+0+1 Zp
SZSCH KCH Stručné základy středoškolské chemie2 1 ZS 1+1+0 Zp