Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Charakteristika oboru

Učitelství chemie pro 2. st. základních škol a střední školy (dvouoborové) připravuje studenty především pro učitelské povolání. Jeho součástí je široké spektrum pedagogicko-psychologických disciplín i dalších předmětů rozšiřujících učitelské kompetence v přírodovědném vzdělávání. Oborová část (chemie) navazuje na již dosažené odborné chemické znalosti a dovednosti studenta získané v průběhu bakalářského studia.

Znalosti základů chemie patří ke všeobecnému vzdělání a předmět chemie se v současné době objevuje ve studijních programech všech základních škol a většiny středních škol. Studijní obor se zaměřuje jak na další odborný rozvoj studentů, tak na jejich schopnost elementarizace chemických poznatků na úroveň chápání studenta střední školy, schopnost efektivní práce s využitím vhodných didaktických metod a didaktických pomůcek. Obor je nutno studovat v kombinaci s dalším dvouoborovým magisterským učitelským oborem – k dispozici jsou jak obory na Přírodovědecké fakultě OU (učitelství biologie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky), tak na fakultě filosofické a pedagogické.

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie. Základ vzdělání tvoří vědomosti a dovednosti ze stěžejních chemických disciplín (obecná a anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie) a orientace v laboratorní technice. Neodmyslitelnou součástí učitelského studia chemie tvoří pedagogicko-psychologické a didaktické disciplíny, zejména didaktika chemie, průběžné a souvislé pedagogické praxe. Absolvent studijního oboru Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové) je kvalifikován i pro práci s nebezpečnými látkami, je schopen pracovat se zdroji informací, orientovat se v odborné literatuře, vyhledávat v ní požadovaná data a dále je zpracovávat, dokáže efektivně využívat informační technologie, dokáže výsledky své práce prezentovat v cizím jazyce (angličtině). Absolvent najde uplatnění vzhledem k zaměření studia především jako učitel chemie na středních a základních školách, nicméně vzhledem k rozsahu získaných kompetencí je schopen adaptovat se na práci i v jiných oblastech. Absolvent je také způsobilý pokračovat v doktorském studijním programu zaměřeném na didaktiku chemie či příbuzný obor.

Seznam nabízených předmětů
Kód Katedra Název Kredity Rok Semestr Rozsah Zakončení
Povinné A
EVVCH KCH Experiment ve výuce chemie4 1 ZS 0+0+2 Zp
PPXS1 KCH Průběžná pedagogická praxe 12 1 LS 0+2+0 Zp
TPSS1 KCH Technika experimentální práce 14 1 LS 0+4+0 Zp
DIDS1 KCH Didaktika chemie 13 1 LS 2+1+0 Zp
SZDSS KCH Část SZZ: Chemie s didaktikou0 2 ZS/LS 0+0+0 Szv
OBDP2 KCH Obhajoba diplomové práce0 2 ZS/LS 0+0+0 Ozp
PPXS2 KCH Průběžná pedagogická praxe 22 2 ZS 0+2+0 Zp
TPSS2 KCH Technika experimentální práce 24 2 ZS 0+4+0 Zp
DIDS2 KCH Didaktika chemie 25 2 ZS 3+0+2 Zk
SPPZS KCH Souvislá pedagogická praxe6 2 LS 0T+0T+3T Zp
Povinně volitelné B
NALAT KCH Návykové látky2 LS 1+0+1 Zp
VPDC1 KCH Vybrané problémy z didaktiky chemie 13 1 LS 0+0+3 Zp
MPCH1 KCH Možnosti motivace a popularizace v chemii 12 1 LS 0+0+2 Zp
KOVPR KCH Komunikace v praxi3 1 LS 2+0+0 Zp
PUBVV KCH Publikace vědeckých výsledků2 1 LS 0+0+2 Zp
REPCH KCH Repetitorium z chemie4 1 LS 0+0+4 Zp
SPP1 KCH Seminář k pedagogické praxi 12 2 ZS 0+0+2 Zp
MPCH2 KCH Možnosti motivace a popularizace v chemii 22 2 ZS 0+0+2 Zp
VPDC2 KCH Vybrané problémy z didaktiky chemie 23 2 ZS 0+0+3 Zp
INVCH KCH Internet ve výuce chemie2 2 ZS 1+0+1 Zp
SPP2 KCH Seminář k pedagogické praxi 22 2 LS 0+0+2 Zp
VPDC3 KCH Vybrané problémy z didaktiky chemie 33 2 LS 0+0+3 Zp
Volitelné C
MANC4 KCH Metody analytické chemie4 ZS 0+4+0 Zp
PRUCH KCH Průmyslová chemie4 ZS 2+0+0 Zk
STRPL KCH Struktura pevných látek4 ZS 2+0+1 Zk