Analytická chemie heterogenních systémů

Přijímací řízení

Přihlášku lze podat ZDE.

Charakteristika oboru

Doktorský studijní obor Analytická chemie heterogenních systémů je koncipován na základě interdisciplinárního výzkumného zaměření Katedry chemie v oblasti přírodních věd, které je na fakultě systematicky rozvíjeno od r. 1991. Výzkumné zaměření Katedry chemie vychází z rozsáhlých zkušeností ostravských chemiků se studiem a zpracováním složitých heterogenních systémů (hornictví, hutnictví). Pracovníci katedry se dlouhodobě orientují na sledování systémů „plyn – pevná látka“ a „kapalina – pevná látka“, které mají s postupným rozvojem nových technologií stále větší význam. Tyto komplikované heterogenní systémy jsou součástí nejen mnoha výrobních postupů, ale především nacházejí uplatnění v soustavách, které mají bezprostřední dopad na životní prostředí. Výzkum Katedry chemie tak bezprostředně navazuje na environmentální problematiku regionu. Toto výzkumné zaměření je realizováno ve spolupráci s Katedrou biologie a ekologie a Katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a je podpořeno řadou výzkumných projektů řešených v minulosti i současnosti.

Věcná náplň doktorského studijního oboru se soustřeďuje na prohloubení teoretických základů a na detailní obeznámení s možnostmi analytického využití metod, které jsou praktikovány ve výzkumné činnosti katedry. Jedná se především o metody optické, separační, elektrochemické, hmotnostní spektrometrie, dále metody termické analýzy včetně kalorimetrie a vybrané metody bioanalytické a fyzikálně-chemické. Dostatečný soubor povinně volitelných předmětů pokrývá současné i obecné požadavky na absolventy doktorského studia analytické chemie – optimalizace a využití analytických instrumentálních metod v praxi, analýza látek (včetně biologických) z hlediska jejich identifikace, kvantifikace a charakterizace, aplikace moderních analytických metod v průmyslu, v provozních a kontrolních laboratořích a při hodnocení stavu životního prostředí a jeho ochraně.

Specializace doktorského studia na oblast analýzy pevných látek, jejich charakterizace a interakce s plynnými a kapalnými látkami se projevuje především v praktické rovině, což deklarují vysoce specializované disertační práce (stávající i navržené). Zapojením odborníků z dalších kateder Přírodovědecké fakulty Ostravská univerzity do přípravy studentů (především z Katedery fyziky, Katedry biologie a ekologie a Katedry matematiky) je zajištěna potřebná interdisciplinarita studia, která je nutná pro řešení komplexních environmentálních problémů v rámci disertačních prací a která je pro absolventy výhodou při jejich dalším vědeckém působení. Na výuce se rovněž podílejí specialisté z odpovídajících pracovišť VŠB-TU Ostrava a Ústavu geoniky AV ČR Ostrava. Doktorský studijní obor optimálně navazuje na stávající magisterské studium Analytická chemie pevné fáze, které dává dobrý obecný základ studentům doktorského oboru. Vzhledem ke koncepci doktorského studijního oboru Analytická chemie heterogenních systémů a jeho značné interdisciplinaritě je studium plánováno na 4 roky.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Analytická chemie heterogenních systémů bude vysoce kvalifikovaným odborníkem, který bude mít hluboké teoretické znalosti metod instrumentální analýzy vč. matematického a statistického zpracování experimentálních výsledků. Získá schopnost užívat experimentální metody chemické analýzy (spektrální, separační, elektrochemické, termické, příp. bioanalytické a vybrané fyzikálně-chemické). Bude schopen tvůrčím způsobem využívat moderní analytické metody při řešení reálných problémů chemické analýzy v praxi i v oblasti vývoje nových analytických postupů (vč. aplikace chemometrických metod pro validaci metod a správnou analytickou praxi). Navíc bude absolvent specializován především na oblast analýzy a studium heterogenních systémů, interakcí „pevná látka – kapalina“ a „pevná látka – plyn“, tedy systémů s mimořádným významem při řešení environmentálních problémů. Dostatečně hluboký obecný základ ovšem absolventům umožňuje relativně snadno změnit svou specializaci a v rámci analytické chemie se přizpůsobit případným novým výzkumným zaměřením.

Kromě samotných odborných znalostí získá absolvent schopnost samostatné vědecké práce a zkušenosti ze všech jejích součástí od plánování výzkumu a přípravy projektů přes plánování experimentů a vyhodnocení jejich výsledků až po publikaci výsledků v angličtině jak formou článků v recenzovaných časopisech tak i formou konferenčních příspěvků. Absolvent navíc získá pedagogické zkušenosti pro výuku na vysoké škole. Uplatnění absolventa bude možné v základním i aplikovaném výzkumu na pozici samostatného výzkumného pracovníka a to jak v akademické sféře (vysoké školy, AV ČR) tak v podnicích nebo státních institucích. Pro nabytou zkušenost samostatné práce i svůj širší (teoreticko-praktický) přehled mají absolventi šanci najít uplatnění i mimo vlastní specializovaný obor.

Znalosti a schopnosti absolvent získává především studiem v rámci odborných předmětů, a aktivním zapojením do výzkumné činnosti a projektů školícího pracoviště (Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity), systematickým samostudiem odborné literatury vedeným garantem předmětu, vedením cvičení předmětů bakalářského nebo magisterského studia, prezentacemi na seminářích, workshopech a mezinárodních vědeckých akcích, zapojením do přípravy a organizace vědeckých akcí, pobytem na zahraničních univerzitách nebo externích pracovištích apod.

Základní oblasti, v nichž absolvent získá všeobecné a speciální znalosti, jsou dány studijním plánem oboru. Absolventi získají kompetenci aktivně prezentovat své výsledky v anglickém jazyce na mezinárodních vědeckých akcích, schopnost účastnit se diskuse o vědeckých otázkách na mezinárodním fóru, schopnost aktivní komunikace s odborníky, budou schopni orientovat se v aktuální problematice a především získají schopnost tvůrčí týmové vědecké práce při přípravě a vytváření publikací v anglickém jazyce. Absolventi doktorského studia se mohou uplatnit jako plně kvalifikovaní odborníci v metodologii řešení problémů analytické chemie a v aplikacích analytické chemie v chemické praxi, případně v dalších oblastech (materiálové vědy, životní prostředí), samostatní tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a podnicích; jako učitelé na vysokých školách zabývajících se výchovou specialistů v oblasti analytické chemie.

 

Přehled předmětů studijního plánu Analytické chemie heterogenních systémů (P = povinný předmět, V = volitelný předmět)
Aplikovaná analytická chemie P
Anglická odborná literatura P
Doktorský seminář 1 P
Doktorský seminář 2 P
Doktorský seminář 3 P
Státní doktorská zkouška P
Doktorský seminář 4 P
Doktorský seminář 5 P
Obhajoba disertační práce P
Doktorský seminář 6 P
Aplikace analytických separačních metod V
Biofyzikální aspekty struktury a funkce V
Bioanalytické metody V
Chemické senzory V
Elektromigrační metody V
Chemometrie II V
Kinetika heterogenních reakcí V
Koloidní chemie V
Mikroskopické met. analýzy pevných látek V
Pokročilé analytické metody – MS V
Přenosové jevy V
Současné metody termické analýzy V
Trendy v optické spektrometrii V
Vybrané kapitoly ze strukturní analýzy V
Zahraniční stáž V
Prezentace na národní konferenci V
Prezentace na národní konferenci V
Prezentace na mezinárodní konferenci V
Prezentace na mezinárodní konferenci V
Publikace v recenzovaném časopise-česky V
Publikace v recenz. časopise-cizí jazyk V
Publikace v recenz. časopise-cizí jazyk V
Publikace v impaktovaném časopise V
Publikace v impaktovaném časopise V
Výuka 1 V
Výuka 2 V
Výuka 3 V
Výuka 4 V
Výuka 5 V
Výuka 6 V
Zapojení do národ. výzkumného projektu V
Zapojení do národ. výzkumného projektu V
Zapojení do mezinárod. výzk. projektu V
Zapojení do mezinárod. výzk. projektu V