Analytická chemie pevné fáze

Charakteristika oboru

Předmětem studijního oboru je teoretické a experimentální studium analytické chemie se zaměřením na metody chemické analýzy a studia pevných látek. Koncepce oboru je založena na postavení moderní analytické chemie v oblasti vývoje, výroby a aplikace nových materiálů (např. kompozitní materiály a nanomateriály, uhlíkaté látky, sorbenty, katalyzátory, makromolekulární organické látky, polymerní materiály). Obor navazuje na všeobecný základ znalostí získaných bakalářským studiem chemie. Studium se skládá z předmětů prohlubujících teoretické znalosti v oblasti chemických rovnováh, principů analytických metod, chemometrie, struktury a textury pevných látek a jejich vlastností. V oblasti instrumentálních analytických metod jsou předměty zaměřeny na studium teoretických základů i praktických znalostí metod spektrálních, termických, elektrochemických, separačních a mikroskopických, samozřejmě ve spojení s výpočetní technikou. Experimentální výuka v laboratořích je zaměřena nejen na jednotlivé analytické metody, ale i na ucelenější výzkum vybraných pevných materiálů. Zde je výhodou erudice vyučujících, jejichž vlastní odborná činnost je zaměřena na výzkum materiálů (minerály, uhlíkaté látky, kompozitní a polymerní materiály, organické makromolekulární látky). Studenti tak budou mít možnost podílet se i na výzkumných projektech katedry. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, vypracováním a obhajobou diplomové práce, absolventi získají diplom a titul Magistr (Mgr.).

Cíle studia a profil absolventa

Cílem studia je získání teoretických i praktických základů analytické chemie se zaměřením na moderní instrumentální analytické metody vhodné ke studiu a analýze pevných látek. Souběžně s tím budou získávány a prohlubovány znalosti o struktuře a vlastnostech pevných látek. Posluchači získají praktické zkušenosti při analýze vybraných pevných látek, vč. zkušeností s obsluhou moderních přístrojů (hardware i software). V rámci studia budou posluchači zapojeni do výzkumných projektů vyučujících, takže získají prvotní zkušenosti s publikační činností formou veřejných prezentací nebo odborných článků. Témata diplomových prací budou navazovat na výzkumné projekty Katedry chemie, případně vycházet z potřeby praxe předem vytipovaných podniků.

Budoucí absolventi budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi o instrumentálních analytických metodách a jejich možnostech využití při výzkumu a analýze pevných látek v přírodních (sedimenty, půda, minerály, uhlí) či antropogenních (kaly, odpady, výroba nových materiálů) systémech. Absolventi studijního oboru budou připraveni pro další vzdělávání v doktorských programech oboru analytické chemie, případně oborů příbuzných (fyzikální chemie, materiálové inženýrství, environmentální obory). Budou schopni se uplatnit v analytických laboratořích výzkumných i průmyslových institucích zabývajících se výzkumem, výrobou a využitím nových materiálů. Uplatnění naleznou i v dalších oblastech vyžadujících chemické vzdělání na vysokoškolské úrovni (kontrolní a zkušební laboratoře, ochrana životního prostředí).

Seznam nabízených předmětů
Kód Katedra Název Kredity Rok Semestr Rozsah Zakončení
Povinné A
OSPP1 KCH Optická spektroskopie I4 1 ZS 2+0+0 Zk
TZACH KCH Teoretické základy analytické chemie5 1 ZS 2+0+1 Zk
ELACH KCH Elektroanalytická chemie5 1 ZS 2+0+1 Zk
VIBSP KCH Vibrační spektroskopie5 1 LS 2+0+1 Zk
TEXPL KCH Textura pevných látek6 1 LS 2+1+0 Zk
VMCHA KCH Vybrané metody chemické analýzy5 1 LS 0+5+0 Zp
MASSS KCH Hmotnostní spektrometrie4 1 LS 2+0+0 Zk
CHEMO KCH Chemometrie4 1 LS 2+1+0 Zk
SAM KCH Separační analytické metody5 1 LS 2+0+1 Zk
SZTAC KCH Část SZZ: Teoretické základy analytické chemie0 2 ZS/LS 0+0+0 Szv
SZIAM KCH Část SZZ: Instrumentální analytické metody0 2 ZS/LS 0+0+0 Szv
SZAPL KCH Část SZZ: Analytické metody studia pevných látek0 2 ZS/LS 0+0+0 Szv
OBDPA KCH Obhajoba diplomové práce0 2 ZS/LS 0+0+0 Odp
RTGDS KCH RTG strukturní analýza pevných látek5 2 ZS 2+0+1 Zk
TAPLA KCH Termická analýza pevných látek5 2 ZS 2+1+0 Zk
LCRTG KCH Laboratorní cvičení z metod RTG difrakce3 2 ZS 0+2+0 Zp
LCTEX KCH Laboratorní cvičení z textury pevných látek5 2 ZS 0+3+0 Zp
SEMIP KCH Světelná a elektronová mikroskopie4 2 ZS 2+0+0 Zk
NDIPL KCH Diplomová práce6 2 LS 0+5+0 Zp
EKAMP KCH Energetika a kalorimetrie mezifázových procesů5 2 LS 2+0+1 Zk
ANKOL KCH Analýza koloidních soustav4 2 LS 2+0+0 Zk
Povinně volitelné B
STPEL KCH Struktura pevných látek5 1 ZS 2+0+1 Zk
OSPS1 KCH Seminář z optické spektroskopie I2 1 ZS 0+0+1 Zp
NANTM KCH Nanotechnologie a nanomateriály4 1 ZS 2+0+0 Zk
ANGAN KCH Angličtina pro analytické chemiky3 1 ZS 0+0+2 Zp
EMSPF KCH Elektroanalytické metody studia pevné fáze4 1 ZS 2+0+0 Zk
VTMAT KCH Vybrané technické materiály4 1 LS 3S+0S+0S Zk
SAMPL KCH Vzorkování2 1 LS 1+0+0 Zk
LCIS KCH Laboratorní cvičení z infračervené spektroskopie2 1 LS 0+2+0 Zp
CHERO KCH Chemické a fázové rovnováhy3 1 LS 2+0+0 Zk
PRFYZ KCH Přístrojová fyzika4 1 LS 2+0+1 Zk
PUBVV KCH Publikace vědeckých výsledků2 1 LS 0+0+2 Zp
SKIKA KCH Seminář z kinetiky a katalýzy2 2 ZS/LS 0+0+2 Zp
KIKAT KCH Kinetika a katalýza4 2 ZS/LS 2+0+0 Zk
SEMIS KCH Seminář ze světelné a elektronové mikroskopie2 2 ZS 0+0+1 Zp
OSPP2 KFY Optická spektroskopie II5 2 ZS 2+0+1 Zk
SWMOS KCH SW modelování molekulárních struktur3 2 ZS 1+1+0 Zp
MMOSL KCH Makromolekulární organické sloučeniny5 2 ZS 2S+0S+0S Zk
AMBIC KCH Analytické metody v biochemii3 2 LS 2+0+0 Zk