Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací.

Doba trvání/hodinová dotace:    4 hodiny

Cena:                                                     1.200 Kč (při 10 účastnících), 1.000 Kč (při 12 účastnících)

Forma:                                                  prezenční

Organizace studia:                           Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Číslo akreditace:                                MSMT-338/2021-4

Garant:                                                RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Anotace:                                              Cílem kurzu je zdůraznění vazby mezi teoretickým popisem fázových a chemických rovnovah a jejich praktickou realizací formou žákovských či demonstračních pokusů.

Výstupní doklad:                               osvědčení o absolvování

Přihláška:                                             e-přihláška

Kontakt/další informace:               Bc. Gabriela Peroutková
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Způsob platby:                                   převodem z účtu / faktura

Vyučující:                                             doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Plán studia/rámcový harmonogram

Kurz bude zaměřen na realizaci vybraných pokusů a jejich vysvětlení pomocí vztahů z oblasti chemické termodynamiky. Důraz bude kladen především na problematiku rovnovah: rovnováhy fázové, redoxní, protolytické aj.

Pokusy budou realizovány z následujících oblastí:

     1. KRYSTALIZACE
     2. FILTRACE
     3. CHROMATOGRAFIE
     4. USAZOVÁNÍ
     5. SUBLIMACE
     6. DESTILACE
     7. AUTOPROTOLÝZA VODY
     8. pH SILNÝCH ELEKTROLYTŮ
     9. pH SLABÝCH ELEKTROLYTŮ
     10. pH ROZTOKŮ SOLÍ
     11. pH PUFRŮ
     12. ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ
     13. ELEKTROLÝZA
     14. GALVANICKÉ ČLÁNKY
     15. KOROZE
     16. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE
     17. POKUSY Z TERMOCHEMIE
     18. POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
     19. HUSTOTA VODY
     20. SKUPENSTVÍ VODY
     21. TEPELNÁ KAPACITA
     22. PLYNY

Výběr pokusů bude záviset na počtu přihlášených účastníků a také na typu školy, kde účastník působí (základní nebo střední škola). V rámci jednoho kurzu bude realizováno maximálně 11 vybraných pokusů, které budou následně teoreticky interpretovány. Účastníci kurzu obdrží návody k jednotlivým pokusům a rovněž popis a zdůvodnění jejich fyzikální podstaty.

Celková plánovaná doba kurzu jsou čtyři hodiny. Polovina kurzu (2 hodiny) bude probíhat v laboratoři, další dvě hodiny budou věnovány teoretické přípravě.