Výzkumné skupiny

Skupina “Uhlíkatých adsorbentů”

Výzkum skupiny je orientován na syntézu nových uhlíkatých materiálů pro adsorpční aplikace ve vodných roztocích. Základní zkoumané problémy mohou být shrnuty jako:
 • řízení porozity uhlíkatých gelů založených na organických prekurzorech nebo prekurzorech na bázi celulózy (ovlivňovaní procesu gelace, metoda soft-templating);
 • funkcionalizce uhlíkaté matrice heteroatomy (dusíkem dopované nebo povrchově oxidované uhlíkaté materiály pro adsorpci iontů těžkých kovů, sírou dopované materiály pro adsorpci rtuťnatých iontů);
 • syntéza speciálních uhlíkatých adsorbentů (fotokatalyticky aktivních TiO2 dopovaných adsorbentů, uhlíkaté plovoucí adsorbenty s fotokatalytickou funkcí, adsorbentů dopovaných stříbrnými kationty);
 • určení a popis adsorpčního mechanismu různých adsorbátů (iontů těžkých kovů, barviv, organických látek) na povrch uhlíkatých adsorbentů;
 • studium vztahu mezi výsledky z technik pro povrchovou charakterizace a adsorpčními vlastnostmi uhlíkatých materiálů.

Členové

 • doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
 • Ing. Marta Férová, Ph.D.
 • Mgr. Gabriela Hotová, Ph.D.
 • RNDr. Petra Bulavová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Spolupráce

 • EMPA, Dübendorf, Švýcarsko
 • Institut za nuklearne nauke "Vinča", Bělehrad, Srbsko
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Finsko
 • LSRE-LCM, Universidade do Porto, Porto, Portugalsko
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
 • Univerzita Aix-Marseille, Marseille, Francie
 • Universidad de Granada, Granada, Španělsko
 • Université Haute-Alsace, Mulhouse, Francie
 • Univerzita Pardubice, Pardubice, ČR
 • Univerzitet u Beogradu, Bělehrad, Srbsko
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež, ČR
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha, ČR
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, ČR
 • Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR
 • Západopomořanská technologická univerzita ve Štětíně, Štětín, Polsko

Projekty

 • Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications). (2024) (, Tomáš Zelenka & OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.)
 • Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications). (2023) (, Tomáš Zelenka & OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.)
 • Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications) (2022) (, Tomáš Zelenka & OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.)
 • Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating (7AMB18FR026, Václav Slovák & Julien Parmentier)
 • Plovoucí katalyzátor se synergickou adsorpční funkcí (8X17016, Jan Šubrt & Vlasta Brezová Václav Slovák Jaromír Jirkovský Jovan Nedeljković)
 • Nové trendy v adsorpční dekontaminaci vod (SGS07/PřF/2019, Václav Slovák)
 • Adsorpce z kapalného prostředí (SGS07/PřF/2018, Václav Slovák)
 • Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty (SGS01/PřF/2017, Václav Slovák)

Publikace

 • Zauška, Ľ., Zelenka, T., Lisnichuk, M., Pillárová, P., Kuchárová, V., Bednarčík, J., Vilková, M., Nehra, S. P., Sharma, A., Zeleňák, V., Hornebecq, V. a Almáši, M., PEI-Schiff base-modified mesoporous silica materials SBA-12, 15 and 16 for toxic metal ions capture (Co(II), Ni(II) and Cu(II)): Effect of morphology, post-synthetic modification and kinetic study., Materials Today Communications 35 (2023) .
 • Kořená, L., Slovák, V., Zelenková, G. a Zelenka, T., The effect of porosity and particle size on the kinetics of porous carbon xerogels surface oxidation, Carbon 206 (2023) 303-313.
 • Zelenková, G.; Zelenka, T.; Almáši, M.; Soldánová, M., Graphene as a Promising Additive to Hierarchically Porous Carbon Monoliths for Enhanced H2 and CO2 Sorption, Journal of CO2 Utilization 68 (2023) 102371.
 • Zelenka, T.; Horikawa, T.; Do, D. D, Artifacts and Misinterpretations in Gas Physisorption Measurements and Characterization of Porous Solids, Advances in Colloid and Interface Science 311 (2023) 102831.
 • Zelenka, T., Simanova, K., Saini, R., Zelenková, G., Nehra, S. P., Sharma, A. a Almáši, M., Carbon dioxide and hydrogen adsorption study on surface-modified HKUST-1 with diamine/triamine, Scientific Reports 12(1) (2022) .
 • Kinnertová, E.; Slovák, V.; Zelenka, T.; Vaulot, C.; Delmotte, L., Carbonaceous Materials Porosity Investigation in a Wet State by Low-Field NMR Relaxometry., Materials 15 (24) (2022) .
 • Hotová, G.; Slovák, V.; Zelenka, T.; Maršálek, R.; Parchaňská, A., The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface, Science of The Total Environment 711 (2020) 135436.
 • Motlochová, M.; Slovák, V.; Plizingrová, E.; Szatmary, L.; Bezdička, P.; Šubrt, J., The influence of annealing temperature on properties of TiO2 based materials as adsorbents of radionuclides, Thermochimica Acta 673 (2019) 34-39.
 • Zelenka, T.; Slovák, V.; Lhotka, M.; Hotová, G., Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study, Microporous and Mesoporous Materials 290 (2019) 109641.
 • Kinnertová, E.; Slovák, V., Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels, Thermochimica Acta 660 (2018) 37–43.

Další oblasti výzkumu

 • Aktuální aspekty vzdělávání v chemii (doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., Mgr. Jana Prášilová, Ph.D., Mgr. Kateřina Trčková, Ph.D.)
 • Biochemie (Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.)
 • Elektrochemie (doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.)
 • Kalorimetrie (prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.)
 • Kapalinová chromatografie (doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D., RNDr. Martin Švidrnoch, Ph.D.)
 • Koloidní chemie (doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.)
 • Spektrální metody - FTIR, AAS (Mgr. Martin Mucha, Ph.D.)