Analytická chemie pevné fáze

Charakteristika oboru

Předmětem studijního oboru je teoretické a experimentální studium analytické chemie se zaměřením na metody chemické analýzy a studia pevných látek. Koncepce oboru je založena na postavení moderní analytické chemie v oblasti vývoje, výroby a aplikace nových materiálů (např. kompozitní materiály a nanomateriály, uhlíkaté látky, sorbenty, katalyzátory, makromolekulární organické látky, polymerní materiály). Obor navazuje na všeobecný základ znalostí získaných bakalářským studiem chemie. Studium se skládá z předmětů prohlubujících teoretické znalosti v oblasti chemických rovnováh, principů analytických metod, chemometrie, struktury a textury pevných látek a jejich vlastností. V oblasti instrumentálních analytických metod jsou předměty zaměřeny na studium teoretických základů i praktických znalostí metod spektrálních, termických, elektrochemických, separačních a mikroskopických, samozřejmě ve spojení s výpočetní technikou. Experimentální výuka v laboratořích je zaměřena nejen na jednotlivé analytické metody, ale i na ucelenější výzkum vybraných pevných materiálů. Zde je výhodou erudice vyučujících, jejichž vlastní odborná činnost je zaměřena na výzkum materiálů (minerály, uhlíkaté látky, kompozitní a polymerní materiály, organické makromolekulární látky). Studenti tak budou mít možnost podílet se i na výzkumných projektech katedry. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, vypracováním a obhajobou diplomové práce, absolventi získají diplom a titul Magistr (Mgr.).

Cíle studia a profil absolventa

Cílem studia je získání teoretických i praktických základů analytické chemie se zaměřením na moderní instrumentální analytické metody vhodné ke studiu a analýze pevných látek. Souběžně s tím budou získávány a prohlubovány znalosti o struktuře a vlastnostech pevných látek. Posluchači získají praktické zkušenosti při analýze vybraných pevných látek, vč. zkušeností s obsluhou moderních přístrojů (hardware i software). V rámci studia budou posluchači zapojeni do výzkumných projektů vyučujících, takže získají prvotní zkušenosti s publikační činností formou veřejných prezentací nebo odborných článků. Témata diplomových prací budou navazovat na výzkumné projekty Katedry chemie, případně vycházet z potřeby praxe předem vytipovaných podniků.

Budoucí absolventi budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi o instrumentálních analytických metodách a jejich možnostech využití při výzkumu a analýze pevných látek v přírodních (sedimenty, půda, minerály, uhlí) či antropogenních (kaly, odpady, výroba nových materiálů) systémech. Absolventi studijního oboru budou připraveni pro další vzdělávání v doktorských programech oboru analytické chemie, případně oborů příbuzných (fyzikální chemie, materiálové inženýrství, environmentální obory). Budou schopni se uplatnit v analytických laboratořích výzkumných i průmyslových institucích zabývajících se výzkumem, výrobou a využitím nových materiálů. Uplatnění naleznou i v dalších oblastech vyžadujících chemické vzdělání na vysokoškolské úrovni (kontrolní a zkušební laboratoře, ochrana životního prostředí).

 

Přehled předmětů studijního plánu Analytické chemie pevné fáze (P = povinný předmět, V = volitelný předmět)
Elektroanalytická chemie P
Optická spektroskopie I P
Struktura pevných látek P
Teoretické základy analytické chemie P
Hmotnostní spektrometrie P
Separační analytické metody P
Textura pevných látek P
Vibrační spektroskopie P
Pokročilé metody charakterizace povrchů P
Elektroanalytické metody studia pevné fáze P
Laboratorní cv. z textury pevných látek P
Světelná a elektronová mikroskopie P
Chemometrie P
Kontrola kvality v analytické laboratoři P
Diplomová práce P
Vybrané metody chemické analýzy P
Nanotechnologie a nanomateriály P
Seminář z optické spektroskopie I V
SW modelování molekulárních struktur V
Lab. cvič. z infračervené spektroskopie V
Metody nukleární magnetické resonance V
Vzorkování V
Optická spektroskopie 2 V
RTG strukturní analýza pevných látek V
Seminář ze světel. a elekt. mikroskopie V
Termická analýza pevných látek V
Analytické metody v biochemii V
Analýza koloidních soustav V
Publikace vědeckých výsledků V
Absolvování předmětu v cizím jazyce 1 V
Absolvování předmětu v cizím jazyce 2 V
Pracovní stáž V
Studijní mobilita V
Zahraniční pracovní stáž semestrální V
Zahraniční pracovní stáž – délka 1 měsíc V
Zahraniční pracovní stáž – délka 2 měsíce V