Studium

V rámci studia na Katedře chemie mohou studenti získat odborné znalosti ze všech základních oborů chemie. Přednášky jsou zaměřeny na témata z oblasti anorganické, organické a fyzikální chemie, stejně jako na další specializovaná témata v kurzech analytické chemie a biochemie. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na oblasti anorganické a organické syntézy, analytické metody a fyzikálně chemická měření. V laboratořích je kladen důraz na samostatnou a tvůrčí činnost. Studentům jsou k dispozici moderní analytické přístroje, jako například UV/VIS a FTIR spektrometry, AAS, přístroje termické analýzy, HPLC s detekcí MS, přístroje pro laserovou difrakci a další.
Pro studenty učitelství chemie je určena řada předmětů, které je připravují pro výuku chemie na základních i středních školách jak v oblasti teoretické, tak i praktické. Pro učitele nabízí Katedra chemie v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie, a to jak formou rozšíření o obor (a tím získat možnost vyučovat chemii jako předmět na ZŠ nebo SŠ) nebo formou rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy. Pro absolventy magisterského studia Učitelství chemie (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných oblastí studia) katedra garantuje rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).
Členové katedry včetně Ph.D. studentů jsou nápomocni bakalářským a magisterským studentům během tvorby jejich absolventských prací. Členové katedry nabízejí konzultace z oblastí jejich výukové činnosti. Jsou také ochotni diskutovat možnosti uplatnění v praxi. Nejlepším způsobem, jak plně využít vědecké příležitosti na Katedře chemie, je účastnit se prováděného výzkumu.