Laboratoře

Labořatoř fyzikálně-chemických aspektů povrchů

 • Ukončené a probíhající výzkumné projekty

  • Výzkum adsorpce na pevných materiálech z vodných roztoků: studium průběhu mechanismu adsorpce, příprava nových typů adsorbentů založených na uhlíkatých aerogelech, studium organo-jílových kompozitů pro adsorpční aplikace, studium možností biosorpce pro odstranění famaceutického odpadu ze znečištěných vod
  • Výzkum interakcí mezi plyny a uhlíkatými materiály: studium oxidace a samovzněcovacích procesů
 • Aplikace

  • Hodnocení chování pevných látek během jejich zahřívání (termická stabilita) v inertní a/nebo oxidační atmosféře včetně detekce vvíjených plynů
  • Hodnocení stability disperzí pevná látka – kapalina zahrnující měření distribuce velikosti částic
  • Hodnocení náchylnosti pevných vzorků ke samovzněcovacím procesům
  • Hodnocení texturních parametrů pevných látek (vnitřní povrch, objem a/nebo distribuce velikosti mikropórů a mezopórů)
  • Hodnocení elektrochemických vlastností pevných látek za použití voltametrie

Laboratoř biochemických analýz

 • Ukončené a probíhající výzkumné projekty

  • Detekce stopových množství farmaceutik a hormonální antikoncepce ve vodách jako potencionálních environmentálních polutantů
  • Určení kvalitativního a kvantitativního složení sekundárních metabolitů rostlin, primárních fenolických sloučenin a sledování jejich příspěvku ve fotoprotektivních procesech
  • Chromatografické analýzy fotosyntetických pigmentů, výzkum role xantofylního cyklu ve fotoprotektivních mechanismech vyšších rostlin
  • Určení antioxidačních vlastností nízkomolekuláchních rostlinných metabolitů, sledování vlivu růstových podmínek na jejich biosyntézu
  • Stanovení gastrointestinálních hormonů a analýza dalších faktorů zvyšující inzulinovou citlivost u morbidně obézních pacientů
 • Aplikace

  • Stanovení vybraných léčiv ve vodách a/nebo složitějších matricích
  • Kvalitativní a kvantitativní analýza polyfenolů v rostlinných materiálech (rostlinné extrakty, potraviny nebo potravinové doplňky)
  • Elektroforéza sérových proteinů lidí a zvířat
  • Elektroforéza nukleových kyselina a štěpení DNA pomocí restrikčních endonukleáz
  • Izolace monocytů z periferní krve člověka
  • Hodnocení antioxidační aktivity, kvalitativní a kvantitativní stanovení vybraných nízkomolekulárních antioxidantů