Chemie

Přijímací řízení

Přihlášku lze podat ZDE.

Vzorové testy z přijímacích zkoušek k nahlédnutí:

 • Varianta A
 • Varianta B
 • Charakteristika oboru

  Studenti bakalářského studijního programu Chemie získají široké teoretické vědomosti ze všech základních oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální chemie a biochemie). Tyto teoretické znalosti budou provázány s prohlubováním praktických zkušeností a dovedností v rámci kurzů v chemických laboratořích, případně při zpracování bakalářské práce.
  Absolventi bakalářského studijního programu Chemie jsou připraveni na další studium v navazujícím magisterském programu chemického zaměření na univerzitách v ČR i v zahraničí. V případě, že se student rozhodne nepokračovat v navazujícím magisterském studiu, má díky svým širokým znalostem z oblasti chemie včetně obeznámení s moderní přístrojovou technikou dobrou šanci nalézt praktické uplatnění přednostně v chemických laboratořích ze sféry základního a aplikovaného výzkumu, provozních laboratořích zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

  Typy studijních plánů

  V rámci bakalářského studijního programu Chemie nabízíme 4 typy studijních plánů:

  1. Studijní plán Completus
  Je určen pro studenty, kteří plánují pokračovat v chemicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu nebo jít po získání bakalářského diplomu do praxe. Absolventi získají plné chemické vzdělání na bakalářské úrovni.

  2. Studijní plán Maior se zaměřením na vzdělávání
  Je určen pro studenty, kteří plánují pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství, jeho součástí je sada pedagogicko-psychologických předmětů a pedagogická praxe. Tento studijní plán se vždy kombinuje se studijním plánem Minor jiného studijního programu (např. biologie, matematika a další). Student tedy studuje dvě odbornosti, bakalářskou práci zpracovává z chemie. Absolvent získává kvalitní vzdělání ve dvou odbornostech (spolu s pedagogicko- psychologickým základem) potřebné pro další studium učitelství.

  3. Studijní plán Maior
  Je určen pro studenty, kteří se chtějí vzdělávat ve dvou odbornostech a v jedné z nich pak pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Tento studijní plán se vždy kombinuje se studijním plánem Minor jiného studijního programu (např. biologie, matematika a další). Student tedy studuje dvě odbornosti, bakalářskou práci zpracovává z chemie. Absolvent získává kvalitní vzdělání v obou odbornostech dostatečné pro další studium.

  4. Studijní plán Minor
  Tento studijní plán je určen pouze ke kombinaci se studijním plánem Maior (bez nebo se zaměřením na vzdělávání) jiného studijního programu. Student studuje dvě odbornosti, bakalářskou práci nezpracovává z chemie, ale z druhého oboru. Absolvent získává kvalitní vzdělání v obou odbornostech dostatečné pro další studium.

  Možné kombinace studijních programů Maior a Minor jsou k dispozici zde. Studijní plány typu Maior jsou uvedeny vždy na prvním místě v příslušné dvojici.

  Např.:

 • Chemie – Biologie (se zaměřením na vzdělávání) = Chemie Maior se zaměřením na vzdělávání + Biologie Minor (bakalářská práce v chemii).
 • Matematika – Chemie = Matematika Maior + Chemie Minor (bakalářská práce v matematice).

 

Přehled předmětů v jednotlivých studijních plánech studijního programu Chemie (P = povinný předmět, V = volitelný předmět)
Completus Maior se zaměřením na vzdělávání Maior Minor
Obecná chemie
Obecná chemie 1 P P P P
Obecná chemie 2 P P P P
Seminář z obecné chemie 1 V V V V
Seminář z obecné chemie 2 V V V V
Chemické výpočty P V V V
Anorganická chemie
Anorganická chemie 1 P P P P
Anorganická chemie 2 P P P P
Seminář z anorganické chemie 1 V V V V
Seminář z anorganické chemie 2 V V V V
Fyzikální chemie
Fyzikální chemie 1 P P P P
Fyzikální chemie 2 P P P P
Seminář z fyzikální chemie 1 V V V V
Seminář z fyzikální chemie 2 V V V V
Výpočty z fyzikální chemie V
Analytická chemie
Analytická chemie P P P P
Instr. metody v analytické chemii P V V V
Spektrální metody studia struktury látek V V V V
Seminář z analytické chemie V V V V
Organická chemie
Organická chemie 1 P P P P
Organická chemie 2 P P P P
Seminář z organické chemie 1 V V V V
Seminář z organické chemie 2 V V V V
Makromolekulární chemie V V V V
Biochemie
Biochemie P P P P
Biochemické regulace V V V V
Toxikologie P
Základy farmakologie a chemie léčiv V V V V
Laboratorní cvičení
Laboratorní technika P P P P
Preparativní anorganická chemie P P P P
Metody fyzikální chemie P V V V
Preparativní organická chemie P P P P
Metody analytické chemie P P P P
Laboratorní cvičení z IMA P V V V
Cvičení z biochemie P P P P
Bakalářská práce
Bakalářská práce P P P
Seminář k bakalářské práci 1 P V V
Seminář k bakalářské práci 2 P V V
Další odborné předměty
Základy měření v chemické laboratoři V V V V
Fyzika pro chemiky P
Seminář z fyziky pro chemiky V
Matematika pro chemiky 1 P
Matematika pro chemiky 2 P
Úvod do přírodních věd P P P
Základy statistiky pro přírodní vědy P P P
Základy zpracování experimentálních dat V V V V
Historie chemie V
Průmyslová chemie P
Seminář z průmyslové chemie V
Chemie v úpravě nerostných surovin V
Obecná angličtina P P P
Angličtina pro chemiky P V V V
Molecular orbitals and reactivity V
Structure and Catalytic activity of transition metal complexes V
Adsorpce na pevných látkách V V V V
Informační a komunikační technologie v chemii V V V V
Badatelské metody v chemickém V V V V
vzdělávání
Možnosti popularizace v chemii V V V V
Pedagogicko-psychologické předměty
Obecná pedagogika P
Obecná a vývojová psychologie P
Sociální pedagogika P
Pedagogická diagnostika P
Reflektovaná asistentská praxe P