Učitelství chemie pro SŠ

Přijímací řízení

Přihlášku lze podat ZDE.

Studium učitelství v kostce

Chemie již delší dobu patří mezi předměty, které nejsou příliš oblíbené (nejen) mezi mladou generací. A přitom je chemie tak zajímavá a pro dnešek i budoucnost naprosto nepostradatelná. Je zřejmé, že mezi ty, kteří negativní pohled na chemii mohou změnit, patří především učitelé, učitelé chemie!
Příprava učitelů chemie má na Ostravské univerzitě dlouholetou tradici. Našim absolventům učitelství se daří měnit to nesmyslné tvrzení o nezajímavé a obtížné disciplíně – a vidíme to nejen na stále se zvyšujícím zájmu o studium chemie.
Katedra chemie dlouhodobě spolupracuje s celým školským sektorem – už dětem v mateřských školách ukazujeme taje a zajímavosti chemie, navštěvují nás učitelé základních a středních škol se svými žáky a studenty, pořádáme letní školy, chemické olympiády, exkurze do laboratoří. Naši studenti žijí nejen studiem, ale zapojují se i do řady popularizačních aktivit – Den Země, Noc vědců, Mikulášská besídka aj.
Studium učitelství chemie je každopádně výzva – výzva pro ty, kteří nepodléhají nesmyslným fámám, kteří chtějí mít pro své uplatnění v budoucnu dobrou průpravu, kteří chtějí získat profesi učitele, jenž je (přes různé peripetie) stále veřejností hodnocen velmi vysoko.

Specializaci Učitelství chemie pro SŠ je nutno studovat v kombinaci s další magisterskou učitelskou specializací – k dispozici jsou jak specializace na Přírodovědecké fakultě OU (učitelství biologie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky), tak na fakultě filosofické a pedagogické. Podrobnější informace o aktuálně nabízených kombinacích pro přijímací řízení jsou na webových stránkách fakulty https://prf.osu.cz/studijniobory/. Na těchto stránkách naleznete i přehled studijních předmětů, které budete studovat.
V kombinacích specializací je Učitelství chemie pro SŠ uváděno buď jako „maior“ či jako „minor“. Podle nového vysokoškolského zákona toto označení mj. znamená, že ve specializaci „maior“ si student volí svou závěrečnou (diplomovou) práci.

Co od vás očekáváme?

Navazující magisterské studium staví na základech teoretických a praktických vědomostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského studia jak z oblasti chemie, tak z oblasti pedagogiky a psychologie.
Ale hlavně: musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet svou osobnost!

Co se naučíte?

Celý navazující magisterský stupeň studia je zaměřen na to, aby Vás ve všech oblastech dobře připravil na profesi učitele chemie – a to jak v oblasti teoretické, tak praktické. Získáte poznatky o efektivním vedení výuky chemie, budete pracovat v moderně zařízených laboratořích při nácviku a prezentaci nejrůznějších chemických experimentů včetně počítačem podporovaných experimentů, získané vědomosti a dovednosti budete dále rozvíjet během pedagogických praxí.

Absolvent specializace Učitelství chemie:

  • zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů,
  • má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat,
  • získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na školách,
  • má dobrou úroveň počítačové gramotnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Prioritní možností Vašeho uplatnění je samozřejmě pozice učitele chemie – a to jak na střední škole, tak na škole základní.
Naši absolventi se nicméně vzhledem k rozsahu získaných kompetencí jsou schopni adaptovat na práci i v jiných oblastech.

Garant specializace

RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D., katerina.trckova@osu.cz

Přehled předmětů studijního plánu Učitelství chemie pro SŠ (P = povinný předmět, V = volitelný předmět)
Didaktika chemie 1 P
Chemie s didaktikou P
Obhajoba diplomové práce P
Didaktika chemie 2 P
Experiment v chemii P
Technika experimentální práce 1 P
Technika experimentální práce 2 P
Průběžná profesní praxe 1 P
Průběžná profesní praxe 2 P
Souvislá profesní praxe P
Vybrané problémy z didaktiky chemie 1 P
Didaktické aspekty výuky chemie 1 P
Internet ve výuce chemie P
Vybrané problémy z didaktiky chemie 2 V
Didaktické aspekty výuky chemie 2 V
Historie chemie V
Repetitorium z chemie V
Vybrané problémy z chemie V
Metody analytické chemie V
Průmyslová chemie V
Návykové látky V