Rigorózní řízení v oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pro absolventy magisterského studijního oboru Učitelství chemie (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných oblastí studia) katedra garantuje rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Uchazeč o titul RNDr. skládá rigorózní zkoušku ze dvou předmětů, přičemž jeden předmět je povinný a druhý předmět je volen z nabídky volitelných předmětů dle zaměření rigorózní práce:

Předměty rigorózní zkoušky
Předmět povinný Didaktika chemie
Předměty volitelné Obecná chemie a fyzikální chemie
Anorganická chemie a analytická chemie
Organická chemie a biochemie

Bližší informace o okruzích k rigorózní zkoušce jsou zveřejněny zde. Dále uchazeč předkládá rigorózní práci, kterou obhajuje před ustavenou komisí.

Další informace k rigoróznímu řízení

 • Organizačně-administrativní opatření související s rigorózním řízením na PřF OU (ke stažení
  zde).
 • Výtah ze Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity (ke stažení zde).
 • Žádost o konání státní rigorózní zkoušky / osobní dotazník (ke stažení zde).
 • Přihláška k rigorózní zkoušce (ke stažení zde).

Poplatky spojené s rigorózním řízením

 • Výše poplatku je stanovena Přílohou č. 4 ke Statutu OU.
 • V souladu s Přílohou č. 4 ke Statutu OU je stanoven poplatek ve výši 5 000 Kč jako náhrada nákladů spojených s rigorózním řízením (tj. přijetí a posouzení přihlášky, hodnocení rigorózní práce, náklady na činnost komise a zajištění vlastní rigorózní zkoušky).
 • Další případné náklady vyplývající z využívání zařízení a informačních technologií fakulty budou stanoveny dodatečně po zahájení rigorózního řízení v souladu s ustanovením čl. 57 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity.
 • Stanovený poplatek je nutno uhradit na účet ČNB Ostrava, číslo účtu 931761/0710, variabilní symbol 311008, specifický symbol bude uchazeči sdělen individuálně.
 • Poplatek platí jen uchazeč, kterému je uděleno právo konat státní rigorózní zkoušku.
 • Zaplacený poplatek se nevrací.

Informace poskytuje

RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Katedra chemie, PřF, OU
30. dubna 22
701 03 Ostrava
telefon: 553 46 2190
e-mail: katerina.trckova@osu.cz

Další informace o rigorózním řízení na PřF OU jsou k dispozici zde.