Návštěva Evy Kinnertové v Landau

Doktorandka Eva Kinnertová navštívila Univerzitu Koblenz-Landau v Landau v Německu (9. – 13. 5. 2016).

 

Účelem návštěvy pracoviště University of Koblenz-Landau (Institute for Environmental Sciences) bylo měření polykondenzačních směsí zásaditě katalyzovaných resorcinol-formaldehydových xerogelů pomocí nukleární magnetické rezonanční (NMR) relaxometrie. Měření bylo realizováno pod vedením doc. Jiřího Kučeríka, Ph.D.

Sol-gel polykondenzace resorcinolu a formaldehydu v přítomnosti katalyzátoru je počáteční fází přípravy nanostrukturních materiálů nazvaných aerogely, xerogely a kryogely. Tyto materiály jsou zajímavé díky svým vlastnostem a to především kvůli rozvinuté porézní struktuře, velkému měrnému povrchu, ale také pro svou chemickou odolnost. Při polykondenzaci dochází ke zrání a tvorbě trojrozměrné struktury gelu. Právě fáze polykondenzace je velmi důležitá pro podrobnější poznání budoucí struktury polymerů a jejich finální vlastnosti. Studium polykondenzace resorcinolu a formaldehydu není příliš prozkoumanou oblastí, proto jsou hledány techniky, které by přinesly užitečné informace o průběhu této reakce. Jako vhodná metoda se ukázala NMR relaxometrie.

NMR relaxometrie se využívá ke zkoumání porézních médií a jejich interakce s vodou nebo jinými kapalinami nebo ke zkoumání mobility a interakce organických molekul v roztoku. Princip metody je následující. Vzorek se nejprve uvede do rovnovážného stavu. Rovnovážný stav je narušen krátkodobou aplikací radiofrekvenčního pulzu. Tím se dostanou magnetické momenty jader do nerovnovážného stavu (změní se orientace protonů). Po skončení pulzu protony relaxují zpět do původního stavu, dochází ke změně magnetizace a tato změna je vyhodnocena pomocí veličiny, jež se nazývá relaxační čas. Měření bylo provedeno na přístroji NMR Analyzer Bruker the minispec mq 7.5. Měřeny byly vzorky polykondenzačních směsí s různými parametry a to směsi se třemi různými koncentracemi katalyzátoru a dvěma různými hmotnostními obsahy výchozích látek.

Doufáme, že bude spolupráce v budoucnosti pokračovat, popřípadě budou získané výsledky využity pro společnou publikaci.
Gastronomická vložka: v rámci německého pobytu byly „testovány“: flammekueche, řízek se špagetami a omáčkou a grillteller.

landau_2
landau_3